FBA

Informacije za korisnike finansijskih usluga
Ured FBA za informisanje | 06.06.2023

 

I. Uvod

Na osnovu uočene potrebe podizanja nivoa informiranosti i upućenosti korisnika finansijskih usluga (dalje:korisnik), koji koristi ili se namjerava koristiti uslugama banke, mikrokreditne organizacije ili lizing društva sa sjedištem u Federaciji BiH (dalje: finansijske institucije) ili organizacionog dijela finansijskih institucija sa sjedištem u Republici Srpskoj koji posluju u Federaciji BiH, osim informacija propisanih odredbama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je u primjeni počev od 01.11.2014.godine, u nastavku su informacije koje je finansijska institucija dužna dati korisniku, a za koje cijenimo da bi mogle pomoći u boljem razumjevanju prava i obaveza koje proizilaze iz ugovornog odnosa sa finansijskom institucijom kao i upozoriti na određene elemente o kojima bi se trebalo voditi računa u pred/ ili ugovaračkoj fazi, odnosno kada ugovor još nije zaključen.

II. Sadržaj informacija

Finansijske institucije koje posluju ili namjeravaju poslovati sa korisnikom i u sklopu tog poslovanja namjeravaju ili zaključe ugovor o pružanju pojedine finansijske usluge dužne su pružiti slijedeće informacije korisniku:

 • Vrstu proizvoda (kredit/mikrokredit, kreditna kartica, platna (debitna) kartica, prekoračenje po tekućem računu, finansijski lizing..);
 • Način otplate kredita uz pojašnjenje, od čega se sastoji Vaš dug, kolika je Vaša obaveza (anuitet-rata), te dati primjer-simulaciju otplatnog plana;
 • Visinu kamatne stope (redovne, zatezne), odnosno da li je fiksna ili varijabilna (promjenljiva) uz uslove pod kojima se mogu mjenjati stope u toku ugovornog odnosa, te objašnjenje o intervalima praćenja i gdje možete dobiti informacije o kretanjima promjenljivih parametara;
 • Uslovi i način obračuna zatezne kamate;
 • Razliku između nominalne i efektivne kamatne stope;
 • Ukupne troškove i naknade za Vaš kredit ( kamate,naknade za obradu zahtjeva za kredit, provizije, takse, police osiguranja, ….);
 • Kolika je mjesečna naknada za vođenje računa i kada dospijeva na naplatu, a kako bi ste osigurali dovoljno sredstava na Vašem računu; - Kolika je godišnja kamata koju plaćate po odobrenom minusu na debitnoj kartici odnosno dozvoljenom limitu-kako bi mogli mogli planirati troškove iskorištenog minusnog salda;
 • Ako je kredit nominiran u stranoj valuti tj. otplata kredita je vezana za kurs neke strane valute finansijska institucija je u obavezi na Vašem primjeru objasniti kakav će utjecaj promjena kursa prema valuti za koju je Vaš dug vezan imati na dug u cijelini i na pojedine rate kredita. Promjenom kursa date valute mjenja se i rata, odnosno postoji velika vjerovatnoća da može doći do promjene iznosa rate kredita;
 • Posljedice neizvršavanja obaveza iz ugovora, uslove za raskid odnosno otkaz ugovora u slučaju ne redovnog plaćanja obaveza, te predviđeni redoslijed aktiviranja instrumenata osiguranja/obezbjeđenja kod ugovora o kreditu uz informaciju o redoslijedu aktiviranja instrumenata osiguranja uvažavajući pozitivne zakonske propise;
 • Popis i sadržaj svih članova Opštih uslova poslovanja koji su relevantni za pojedini proizvod, odnosno proizvod koji želite da koristite.

III. Preporuke korisnicima

 • Preporučujemo da zatražite ponudu/informacioni list i svoj primjerak prednacrt ugovora od finansijske institucije, pročitate ga i već u predugovornoj fazi detaljno se informišete izravno kod finansijske institucije o Vašim pravima i obavezama iz ugovornog odnosa, o vrsti i težini obaveza, kao i zakonskim propisima, podzakonskim aktima i internim procedurama finansijske institucije.
 • Uslove kreditiranja uporedite sa uslovima više finansijskih institucija.
 • Prilikom odabira kreditnog proizvoda, preporučujemo da konsultujete lica koja nisu iz finansijske intitucije koja Vam je dostavila ponudu, odnosno nacrt ugovora i simulaciju otplatnog plana.
 • Posebno napominjemo da Vaše obaveze ne dogovarate sa finansijskom institucijom, već ugovarate, odnosno da provjerite sadržaj Vašeg ugovora i da li potpisujete sve što ste prethodno u predugovaračkoj fazi dogovorili.
 • Nakon što donesete odluku i potpišete ugovor, imate pravo da odustanete od istog u roku od 14 dana od dana zaključenja (tzv. period hlađenja), bez navođenja razloga, a finansijska institucija Vam ne može dati sredstva prije isteka tog roka, izuzev ako izričito to zahtjevate.
 • U toku ugovornog odnosa možete kao korisnik da zatražite od finansijske institucije izmjene odredbi u ugovoru, koje moraju biti dvosmjernog karaktera, odnosno sadržavati potpis svih ugovornih strana (jemac, sudužnik..) u znak saglasnosti sa istim.
 • Instrumenti osiguranja plaćanja predstavljaju garanciju otplate kredita od kojih su najčešći, sudužništvo, jemstvo, mjenica, hipoteka, založno pravo na pokretnim stvarima i administrativna zabrana (saglasnost o zaplijeni ličnih primanja). - Ako preuzimate obaveze za drugoga, kao garant, zatražite informacije o mogućnostima glavnog dužnika da uredno izvršava svoje obaveze, njegovim trenutnim zaduženjima, ekonomskom stanju i roku na koji traži odobrenje kredita.
 • Kao korisnik, žirant ili neko drugo lice koje lično osigurava ispunjenje obaveze za korisnika imate pravo na prigovor (u pisanoj formi) prema finansijskoj instituciji, ukoliko smatrate da se ne pridržava odredaba zakona, nekog drugog propisa ili zaključenog ugovora.
 • Obaveza finansijske institucije je da Vam dostavi odgovor na podneseni prigovor, a ako ne budete zadovoljni sa dostavljenim odgovorom ili Vam isti ne bude dostavljen u roku od 30 dana imate pravo obavještenja, odnosno prigovora Ombudsmenu za bankarski sistem FBiH.

IV. Instrumenti osiguranja

1. Sudužnik

Ukoliko ste se ugovorom u pisanoj formi obavezali finansijskoj instituciji u svojstvu sudužnika, da će te ispuniti valjanu i dospjelu obavezu glavnog dužnika, vaša odgovornost je jednaka obavezama glavnog dužnika i solidarno odgovarate za sve njegove obaveze.
Kao sudužnik imate teži položaj u odnosu na žiranta, jer odgovarate za naplatu svih potraživanja finansijske institucije jednako (solidarno) kao i glavni dužnik. Finansijske institucije zahtjevaju sudjelovanje sudužnika u ugovornom odnosu kada glavni dužnik ne udovoljava uslovima minimalne kreditne sposobnosti koja se traži uz ugovaranje konkretnog iznosa kredita. Obzirom na nivo naprijed navedene odgovornosti sudužnika, u pravilu bi to trebale biti osobe iz zajedničkog domaćinstva, roditelji, supružnici ili poslovni partneri.
U interesu sudužnika je da dostavi finansijskoj instituciji sve informacije o glavnom dužniku (promjena poslodavca, prebivalište…), a kako bi ste olakšali naplatu duga.

2. Žirant

Ugovor o jemstvu nije poseban ugovor, nego je on sastavni dio ugovora o kreditu.
Potpisom na ugovoru o kreditu kao žirant, ovlašćujete finansijsku instituciju da u slučaju da se ne namiri od glavnog dužnika ( iscrpi sva sredstva prinudnog izvršenja protiv glavnog dužnika), može radi naplate duga iz osnovnog ugovora o kreditu tražiti naplatu od Vas kao žiranta u skladu sa odredbama iz Zakona o zaštiti žiranata. Važno je napomenuti da postupak naplate protiv glavnog dužnika može biti dugotrajan, sudski postupci traju po nekoliko godina, te da se pravosnažne sudske odluke u nekim slučajevima ne mogu izvršiti usljed nedostatka predmeta i sredstva izvršenja, što Vas, kao žiranta dovodi u nepovoljan položaj, obzirom da se kroz taj period, potraživanje povjerioca znatno uvećalo za zatezne kamate i troškove postupka. Ukoliko uz ugovor o kreditu kao žirant potpišete i mjenicu obaveza finansijske institucije je da zatraži naplatu od Vas kao žiranta tek kad iscrpi sve mogućnosti u naplati od glavnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti žiranata.
Po izdatoj mjenici preuzimate rizik da ostanete bez cjelokupne svoje imovine, uključujući i novačana primanja.
Iz naprijed navedenih razloga sa finansijskom institucijom ugovorite da Vas redovno izvještava o kašnjenju i poduzetim mjerama u naplati protiv glavnog dužnika i ostalih učesnika u kreditnom odnosu.
Važno je napomenuti i da ukoliko platite dospjelu obavezu za glavnog dužnika, imate pravo zahtjevati povrat tog iznosa od glavnog dužnika i ostalih žiranata (ukoliko u konkretnom ugovoru ima više žiranata) po pravu na regres-putem regresne tužbe.
Ukoliko kao žirant platite cjelokupnu obavezu za glavnog dužnika, po sili zakona to potraživanje sa svim sporednim pravima i garancijama prelaze na Vas kao žiranta i možete zahtjevati od finansijske institucije sve garancije koje su date kao osiguranje od strane glavnog dužnika, a kako bi ste u daljem postupku naplate osigurali bržu i efikasniju naplatu obaveze koju ste platili za glavnog dužnika (zakonska subrogacija).
Zatražite potvrdu od finansijske institucije da ste u potpunosti ili djelimično otplatili dug za glavnog dužnika, a finansijska institucija je u obavezi izdati Vam takvu potvdu bez naknade.
Od posebne je važnosti da trebate osigurati da vaši kontakt podaci, adrese i brojevi telefona koje ste dali prilikom potpisivanja ugovora finansijskoj instituciji budu ažurni, kako bi ste pravovremeno bili informisani o eventualnom kašnjenju glavnog dužnika.

3. Mjenični dužnik

Mjenica kao vrijednosni papir, je pismena isprava kojom ste se kao njen izdavatelj obavezali ispuniti obavezu u iznosu koji finansijska institucija označi na dan dospjeća mjenice kao zakoniti imatelj mjenice.
Sa potpisom na mjenici se stvara samostalan mjenično-pravni odnos između vas kao mjeničnog dužnika i finansijske institucije, a temeljem ugovora kao osnovnog pravnog posla za koji je izdata.
Neizvjesnost je veća ukoliko ste izdali bjanko mjenicu sa mjeničnim ovlaštenjem kojim ste ovlastili finansijsku instituciju da na dan dospjeća popuni iznos Vaših obaveza i podnese mjenicu na naplatu. U tom slučaju Vi prilikom izdavanja mjenice ne znate svoje obaveze niti za koji iznos će Vas teretiti finansijska institucija na dan dospjeća.
Stoga zahtjevajte od finansijske institucije da potpišete ugovor kojim će te biti upoznati sa sadržajem i svim pravima i obavezama koje proističu iz ugovornog odnosa. Preporučujemo da ne potpisujete samostalno mjenicu bez ugovora u kojem imate svojstvo žiranta iz razloga što se samo tada na Vas mogu primijeniti odredbe Zakona o zaštiti žiranata.

Po izdatoj mjenici odgovarate cjelokupnom svojom imovinom i finansijska institucija u postupku izvršenja može tražiti namirenje iz sve Vaše imovine uključujući i novčana primanja, nepokretnosti i pokretne stvari.

4. Mjenični avalista

Ukoliko ste donijeli odluku da izdate mjenicu u svrhu osiguranja potraživanja, zatražite od finansijske institucije da mjenica prvo bude potpisana od glavnog dužnika na mjestu trasata, a nakon njegovog potpisa možete se na mjestu avaliste potpisati i time preuzeti obavezu za mjeničnog dužnika.
Avalista odgovara solidarno sa glavnim dužnikom i finansijska institucija se može odmah vama obratiti za naplatu svog dugovanja.
Kao Mjenični avalista stičete pravo, ako isplatite mjeničnu svotu za dužnika da se prema pravu na regres namirite od svih onih za koje ste jemčili uključujući i druge avaliste koji su stavili svoj potpis na istoj mjenici.
Po izdatoj mjenici odgovarate cjelokupnom svojom imovinom i finansijska institucija u postupku izvršenja može tražiti namirenje iz sve Vaše imovine uključujući i novčana primanja, nepokretnosti i pokretne stvari.

5. Založni dužnik

Za razliku od naprijed navedenih instrumenata osiguranja potraživanja, založni dužnik sa svojim potpisom na ugovoru o zalogu (hipoteka, založno pravo na pokretnim stvarima) preuzima samo rizik da u slučaju da glavni dužnik ne plaća svoje obaveze, finansijska institucija može naplatiti svoje potraživanje samo iz založene imovine, odnosno samo iz imovine koju ste dobrovoljno dali u zalog.
Nije nužno da u ugovornim odnosima sa finansijskom institucijom založni dužnik bude ista osoba koja je ujedno i glavni dužnik.
Kao založni dužnik preuzimate rizik da u slučaju neurednog izmirenja obaveza od strane glavnog dužnika ostanete bez vlastite imovine koju ste dobrovoljno dali u zalog. Stoga preporučujemo da prije nego što donesete odluku da nekome budete založni dužnik prethodno ugovorite adekvatno osiguranje od glavnog dužnika koje će vam omogućiti da pokrijete svoje troškove budete li morali platiti njegove obaveze u postupku izvršenja nad vašom imovinom.

6. Izjava o saglasnosti - zaplijeni plate/Administrativna zabrana

Bilo da ste se ugovorom obavezali kao glavni dužnik, sudužnik ili žirant finansijska institucija će od vas tražiti da kod vašeg poslodavca ovjerite rješenje o administrativnoj zabrani i kod nadležnog opštinskog ili nekog drugog javnog organa ovjerite saglasnost da se radi naplate potraživanja finansijske institucije zaplijeni vaša plata ili neko drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od izvršenja.
Ovako izdata saglasnost proizvodi pravno dejstvo odmah po dospjeću obaveze i prema zakonskom redosljedu namirenja iz ugovornog odnosa i kreditna institucija može bez prethodne aktivnosti suda zatražiti obustavu plate od Vašeg poslodavca prema ograničenjima koje propisuje Zakon o izvršnom postupku.
Izvršenje na plati (novčana primanja) može se provesti do iznosa od ½ plate u skladu sa Zakonom o radu, a u dijelu potraživanja koji prijelazi 1.000,00 KM mjesečno, izvršenje se može provesti do iznosa od 2/3 potraživanja u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.

V. Kontakt Agencije za bankarstvo FBiH za prigovore/pritužbe korisnika:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

Agencija za bankarstvo Federacije BiH Ombudsmen za bankarski sistem
Adresa: Zmaja od Bosne 47b
71000 Sarajevo
ili elektronskim putem na e-mail adresu: agencija@fba.ba, ombudsmen@fba.ba

 

Zakonski okvir 

 1.  Zakon o obligacionim odnosima Federacije BiH (“Službeni list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94)
 2.  Zakon o mjenici FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/00, 28/03)
 3.  Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službene novine Federacije BiH“, broj. 31/14)
 4.  Zakon o zaštiti žiranata u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj. 100/13)
 5.  Zakon o izvršnom postupku FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 32/03, 52/03,33/06-ispr., 39/09,74/11 i 35/12) Sarajevo, 17.06. 2015.godine