FBA

Obavijest o rezultatima obavljene Kvantitativne studije uticaja - QIS
Ured FBA za informisanje | 17.03.2017

U okviru aktivnosti na pripremama za implementaciju Strategije za uvođenje Bazela III, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je u proteklom periodu, u saradnji sa Agencijom za bankarstvo Republike Srpske, kao i Udruženjem banaka BiH, bila angažirana oko pripreme, provođenja i realizacije Kvantitativne studije uticaja - QIS. U procesu pripreme QIS-a entiteteske agencije su imale tehničku pomoć  Svjetske banke.

Cilj QIS-a bio je sagledavanje efekata uticaja na bankarski sistem uvođenja novog regulatornog okvira u BiH u skladu sa zahtjevima EU u pogledu regulatornog kapitala, izračuna kapitalnih zahtjeva za kreditni, operativni i tržišni rizik, kao i zahtjeva za likvidnosno pokriće u BiH.

QIS obuhvata izračunavanje regulatornog kapitala, stopu finansijske poluge, kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik po standardiziranom pristupu, uključujući tehnike umanjenja kreditnog rizika, kapitalnih zahtjeva za operativni rizik po pristupu osnovnog pokazatelja i standardiziranom pristupu, kapitalnih zahtijeva za tržišni rizik po standardiziranom pristupu  i nove regulatorne zahtjeve u segmentu likvidnosti. 

Rezultati obavljenog QIS-a za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine se nalaze u rubrici Publikacije - Banke pod nazivom sljedeća dva dokumenta: 

Rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na efekat primjene novog regulatornog okvira - Stub 1

Preliminarni rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na nove regulatorne zahtjeve u segmentu likvidnosti