FBA
Zakon o bankama („Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/17)

NAPOMENA: Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine nije ovlaštena niti može tumačiti odredbe Zakona o bankama, ali kao institucija koja primjenjuje odredbe i vrši nadzor nad poslovanjem banaka daje svoje mišljenje o primjeni pojedinih odredbi Zakona o bankama.