FBA
O nama | 05.04.2019

O nama

Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) dala je puni doprinos reformi bankarskog sistema. Kao samostalna, nezavisna i neprofitna institucija za nadzor i licenciranje banaka, osnovana je krajem 1996. godine.

Rad FBA je od početka usmjeren na stvaranje jakog i stabilnog bankarskog, mikrokreditnog i lizing sistema, tržišno orijentisanog i oslonjenog na međunarodne standarde poslovanja i supervizije (nadzora) banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava.

Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH utvrđeni su osnovni zadaci FBA, koji su u najkraćem:

 • izdavanje dozvola za osnivanje i rad banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava,
 • izdavanje dozvola za promjene organizacijskog ustroja banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava,
 • izdavanje saglasnosti za imenovanje rukovodećeg osoblja banaka,
 • izdavanje dozvola za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa,
 • prikupljanje, obrada i evidencija podataka koje banke dostavljaju FBA u skladu s propisima,
 • nadzor poslovanja banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava te poduzimanje mjera, u skladu sa Zakonom o Agenciji za bankarstvo FBiH, Zakonom o bankama, Zakonom o mikrokreditnim organizacijama, Zakonom o lizingu i podzakonskim aktima,
 • pokretanje, upravljanje i nadzor postupaka privremene uprave, likvidacije i stečaja, odnosno saniranja banaka,
 • ukidanje dozvola za rad bankama, mikrokreditnim organizacijama i lizing društvima u skladu sa Zakonom o bankama, Zakonu o mikrokreditnim organizacijama i Zakonu o lizingu,
 • donošenje podzakonskih akata kojima se reguliše rad banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava,
 • ocjenjivanje ispunjavanja uslova i davanje odobrenja bankama za emitiranje novih dionica,
 • pomaže antiterorističke mjere koje se odnose na banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva na zahtjev ovlaštenog organa, na osnovu odgovarajućeg zakona ili u skladu sa specijalnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija itd.
 • FBA u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine ostvaruje međunarodne kontakte u vezi sa:
 • izdavanjem dozvola za rad banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava,
 • nadzorom rada banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava i
 • prikupljanjem informacija o bankama, mikrokreditnim organizacijama, lizing društvima i njihovim aktivnostima na osnovi obostranosti.

Banke,  mikrokreditne organizacije i lizing društva obavezni su omogućiti Agenciji pristup cjelokupnoj dokumentaciji radi obavljanja poslova iz nadležnosti FBA.

Izvještaj o radu i poslovanju FBA podnosi Parlamentu Federacije BiH putem Vlade Federacije BiH.