FBA

Agencija za bankarstvo FBiH predstavila rezultate poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini
Ured FBA za informisanje | 24.04.2019

Sarajevo, 23.april 2019. - U organizaciji Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (FBA) u Sarajevu je u utorak 23.aprila, održana poslovna prezentacija pod nazivom „Rezultati poslovanja subjekata bankarskog sistema Federacije BiH u 2018. godini“. 

U cilju informisanja javnosti o stanju, stabilnosti, izazovima, očekivanjima u oblasti nadzora i poslovanja subjekata bankarskog sistema, FBA već drugu godinu zaredom organizuje ovakav događaj.

Direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Jasmin Mahmuzić je u svom obraćanju prisutnima istaknuo sljedeće: „Prema prezentiranim podacima, subjekti bankarskog sistema u FBiH, imali su uspješnu poslovnu godinu. Možemo potvrditi da je bankarski sistem u ovom trenutku zdrav i siguran stub ekonomije. Zasluge za rezultate u poslovanju imaju upravljačke strukture subjekata bankarskog sistema, na nivou FBiH i na nivou grupacija čije članice imaju sjedište u BiH. Imamo miks domaćeg i stranog kapitala, a prakse, iskustva, poslovni modeli prelaze državne granice tako da nas bankarski sistem povezuje sa drugim tržištima. Subjekti bankarskog sistema FBiH posluju u kompleksnom okruženju koje je opterećeno specifičnostima BiH. U takvom okruženju, naše banke doprinose boljoj slici ekonomskog ambijenta. Cijeneći profil naše ekonomije, smatramo da banke moraju usmjeriti svoju pažnju na strukturiranje izloženosti rizicima u cilju dugoročnog razvoja i stabilnosti. Od naših subjekata bankarskog sistema očekujemo aktivan pristup i dosljednu primjenu regulatornih zahtjeva. Očekuje nas i ažuriranje podzakonskog okvira za mikrokreditni i lizing sektor. Upućeni smo na stalne procjene, samoprocjene, planiranje i saradnju. Kontinuirano razvijamo kapacitete za novi koncept supervizije, ali nam je i dalje od velike važnosti podrška koju imamo od strane naših međunarodnih partnera. Mi smo spremni za nove izazove i vjerujem da će i ova godina biti uspješna“.

FBA je u 2018. godini kontinuirano obavljala poslove nadzora, poduzimala mjere i aktivnosti kroz svoju regulatornu i supervizorsku funkciju. U okviru zakonom propisanih nadležnosti, FBA je usmjerena na očuvanje stabilnosti bankarskog, mikrokreditnog, lizing i faktoring sistema, zaštitu deponenata, zaštitu prava i interesa korisnika finansijskih usluga, te unapređenje sigurnog i zakonitog poslovanja subjekata bankarskog sistema.

U 2018. godini, nastavljene su aktivnosti na reformi regulatornog okvira za poslovanje i nadzor banaka, uspostavu novog okvira nadzornog izvještavanja, kao i uspostavu novog okvira za restrukturiranje banaka. U segmentu nadzora nedepozitnih finansijskih institucija, postignuto je unapređenje postojećeg podzakonskog okvira za poslovanje i nadzor.

U 2018. godini zabilježen je rast aktive, kredita, novčanih sredstava i depozita, kao i poboljšanje profitabilnosti subjekata bankarskog sistema. Bankarski sistem je uređen, stabilan i siguran, ali postoji stalna potreba za nastavkom aktivnosti na usklađivanju sa relevantnim regulatornim zahtjevima i jačanju u cilju dugoročnog razvoja, podrške ekonomiji i otpornosti na negativne efekte ekonomskih ciklusa i mogućih kriza koje se prenose sa drugih tržišta.

U svojstvu predsjednika Glavnog odbora Bečke inicijative, skupu se obratio uvaženi gost guverner Hrvatske narodne banke, gospodin Boris Vujčić.  U ime European Banking Authority (Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo EBA) institucije koja svojom regulatornom i supervizorskom ulogom radi na očuvanju cjelovitosti i djelotvornosti bankarskog sektora u EU, te održavanju finansijske stabilnosti u EU, govor je održao i gospodin Davide Stroppa, Senior Bank Expert.

Prezentaciji je prisustvovao gospodin Senad Softić guverner Centralne banke BiH sa viceguvernerima, Jelka Miličević- ministrica finansija FBiH, predstavnici uprava subjekata bankarskog sistema, predstavnici revizorskih kuća koje su angažovane na eksternim revizijama subjekata, kao i predstavnici akademske zajednice, ambasada, domaćih i međunarodnih institucija, te predstavnici medija.