FBA

Agencija za bankarstvo Federacije BiH usvojila Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banke i Odluku o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa
Ured FBA za informisanje | 05.04.2023

U cilju adekvatnog i pravovremenog informisanja javnosti o mjerama koje je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) donijela, a vezano za ublažavanje rizika izazvanih značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, inflacijom i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište Federacije BiH, informišemo javnost da je Agencija, postupajući u skladu sa zakonskim odredbama i propisanim nadležnostima, te uzimajući u obzir situaciju na finansijskom tržištu, usvojila nove podzakonske akte, tj. Odluku o privremenim mjerama za ograničavanje izloženosti banke i Odluku o dopuni odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, koje stupaju na snagu danom donošenja. Agencija za bankarstvo kontinuirano prati rizike i promjene koje mogu uticati na ekonomske prilike i stanje bankarskog sistema, a prije svega na rizike koji se odnose na značajan rast kamatnih stopa, jer su ovi rizici i dalje prisutni u 2023.godini. U skladu sa nadležnostima Agencije, donesene odluke, kao i nastavak aktivnosti Agencije u 2023.godini dodatno se usmjeravaju na očuvanje ekonomije i izbjegavanje prenošenja negativnih efekata sa drugih tržišta. Sa ciljem očuvanja stabilnosti tržišta i bankarskog sistema, Agencija je u toku 2022.godine donosila odluke kojima su se nastojali ograničiti rizici i posljedice makroekonomskih mjera i poremećaja na vanjskim tržištima. U periodu prvih šest mjeseci primjene Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, od oktobra 2022.godine, održan je opšti nivo kamatnih stopa na tržištu uz dominantno izbjegavanje povećanja nivoa kamatnih stopa od strane banaka. U uslovima mogućih značajnih poremećaja na vanjskim tržištima, očuvanje i jačanje stabilnosti bankarskog sistema se postiže dodatnim i privremenim usmjeravanjem upravljanja rizicima i kroz upravljanje strukturom potencijalno značajnih i velikih izloženosti banaka na tržištima izvan Bosne i Hercegovine. Odluke će imati i povoljne efekte na kreditnu aktivnost i jačanje konkurencije na domaćem tržištu.

 

Agencija za bankarstvo Federacije BiH