FBA

Informacija o objavi Uporednog prikaza naknada za poslovne subjekte
Ured FBA za informisanje | 31.08.2021

U skladu sa svojim nadležnostima Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) je implementirala sistemsku podršku koja pruža uporedni prikaz naknada koje pružaoci platnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine naplaćuju poslovnim subjektima za usluge u unutrašnjem platnom prometu. U vezi s navedenim obavještavamo vas da je Agencija na svojoj internet stranici počela sa objavljivanjem uporednog prikaza naknada za poslovne subjekte, te da je omogućila slobodan pristup nepristranim i vjerodostojnim informacijama o visini naknada koje su definisane od strane pružaoca platnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uporednim prikazom naknada želi se poboljšati transparentnost i uporedivost naknada, kao i omogućiti bolje razumijevanje naknada za poslovne subjekte u vezi usluga unutrašnjeg platnog prometa. Korištenjem istih naziva usluga u uporednom prikazu naknada od strane svih pružaoca platnih usluga omogućena je jednostavnija i lakša usporedba naknada za definisane usluge. Informacije navedene u uporednom prikazu naknada će se redovno ažurirati u skladu sa dostavljenim podacima od strane pružaoca platnih usluga. U slučaju da poslovni subjekti smatraju da podaci o naknadama koji su objavljeni u uporednom prikazu naknada nisu tačni, isti se mogu obratiti u pisanoj formi Agenciji, podnošenjem zahtjeva za prijavu netačnih informacija. Pristup uporednom prikazu naknada za poslovne subjekte na stranici Agencije je besplatan i korisnicima će omogućiti da na jednom mjestu dobiju jasne, sažete i tačne informacije o naknadama koje naplaćuju pružaoci platnih usluga. Uporedni prikaz naknada objavljen je na internet stranici Agencije u dijelu „Informacije za korisnike finansijskih usluga“ i omogućava korisnicima da na jednostavan i brz način odaberu pružaoce platnih usluga i usluge za koje žele izvršiti uporedni prikaz naknada. Sa istim se možete upoznati i na linku u nastavku: „Uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte“ .