FBA
MEMORANDUMI – SPORAZUMI O SARADNJI | 05.04.2019

MEMORANDUMI – SPORAZUMI O SARADNJI

U skladu sa propisanim nadležnostima, Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) razmjenjuje podatke i ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organima, tijelima i institucijama koje vrše superviziju, restrukturiranje i ostale nadležnosti prema bankama i drugim finansijskim organizacijama. Navedene aktivnosti FBA ostvaruje samostalno ili u saradnji sa CBBiH, u skladu sa odredbama ZoA i propisima kojima se regulira rad CBBiH.

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE:

1. Memorandum o saradnji sa Bankom Slovenije (28.11.2001.godine).

2. Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti nadzora nad poslovanjem banaka sa Narodnom bankom Srbije (21.07.2004.godine)

3. Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti nadzora nad poslovanjem banaka sa Centralnom bankom Crne Gore (05.03.2007.godine)

4. Memorandum o saradnji i visokim principima saradnje i koordinacije obavljanja bankarske supervizije u zemljama Jugoistočne Europe (Banka Albanije, Banka Grčke, NB Bugarske, CB Kipra, CB Crne Gore, NB Makedonije, NB Rumunije, NB Srbije) (08.02.2008.godine)

5. Memorandum o razumijevanju sa Agencijom za bankarsku regulativu i superviziju Turske (12.07.2009.godine)

6. Memorandum o razumijevanju između Agencije za bankarstvo FBiH, Agencije za bankarstvo RS, Centralne banke BiH, Ministarstva finansija Austrije, FMA i Narodne banke Austrije (juli – august 2015.godine)

7. Memorandum o saradnji između EBA i Agencije za bankarstvo FBiH, Agencije za bankarstvo RS, Narodne banke Makedonije, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Srbije i Narodne banke Albanije (23.10.2015.godine)

8. Memorandum o razumijevanju između Agencije za bankarstvo Federacije i Agencije za bankarstvo Republike Srpske s jedne strane, i Saveznog finansijskog nadzornog organa Njemačke (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin), s druge strane, vezano za međusobnu saradnju iz oblasti nadzora poslovanja banaka (13.12.2016.godine)

9. Ugovor o saradnji između Međunarodne finansijske korporacije i Agencije za bankarstvo FBiH (23.11.2018.godine)

10. Memorandum o razumijevanju između Evropske centralne banke i Agencije za bankarstvo FBiH (23.11.2018. godine)

11. Memorandum o razumijevanju između Centralne banke Ruske Federacije, Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

12. Memorandum o razumijevanju između Hrvatske narodne banke i institucija nadležnih za nadzor nad poslovanjem banaka u Bosni i Hercegovini.

13. Memorandum o saradnji između Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Jedinstvenog sanacijskog odbora- Single Resolution Board ( 21.03.2022.godine).
 

DOMAĆE INSTITUCIJE:

1. Sporazum o saradnji i razmjeni informacija između Ureda za nadzor društava za osiguranje u FBiH i Agencije za bankarstvo FBiH (19.07.2004.godine)

2. Sporazum o saradnji između FBA I ABRS (03.03.2006.godine)

3. Memorandum o razumijevanju između Udruženja banaka BiH, Agencije za bankarstvo FBiH, Agencije za bankarstvo RS i Centralne banke BiH (12.04.2007.godine)

4. Memorandum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji poslova između Agencije za bankarstvo FBiH i Obavještajno-sigurnosne Agencije BiH (01.10.2007.godine)

5. Memorandum o principima koordinacije bankarske supervizije i saradnji i razmjeni podataka i informacija između CBBiH, FBA i ABRS (12.06.2008.godine)

6. Memorandum o razumijevanju između Fiskalnog vijeća BiH, CBBiH, FBA, ABRS i Agencije za osiguranje depozita BiH (22.12.2009.godine)

7. Sporazum o saradnji i razmjeni informacija između Agencije za bankarstvo FBiH i Komisije za vrijednosne papire FBiH (07.10.2014.g)

8. Memorandum o saradnji između Ekonomskog fakulteta Sarajevo i Agencije za bankarstvo Federacije BiH (12.09.2018.godine).

9. Memorandum o saradnji između Finansijsko-informatičke agencije i Agencije za bankarstvo Federacije BiH (10.09.2021.godine).

10. Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za osiguranje depozita BiH, Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Agencije za bankarstvo Republike Srpske ( 31.01.2023.godine).