FBA

Njemačka savezna banka i Evropska komisija pokreću nastavak programa koji finansira EU sa ciljem pružanja dodatne podrške centralnim bankama i agencijama za nadzor banaka u zemljama Zapadnog Balkana koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU
Ured FBA za informisanje | 21.09.2022

Njemačka savezna banka (Deutsche Bundesbank), zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropskom centralnom bankom (ECB), danas je pokrenula program koji finansira EU u korist Banke Albanije, Centralne banke Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Centralne banke Republike Kosovo, Centralne banke Crne Gore, Narodne banke Republike Sjeverne Makedonije i Narodne banke Srbije.

Cilj programa je dodatno jačanje institucionalnih kapaciteta institucija krajnjih korisnika, posebno kroz jačanje njihovih analitičkih i alata za kreiranje politika, te prijenos najboljih međunarodnih i evropskih standarda u nacionalne prakse. Za ovaj program, Evropska unija (EU) je izdvojila 3 miliona EUR iz svog Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III). U uvodnom događaju, koji je održan danas u Banci Italije (Banca d’Italia), viši zamjenik guvernera Luigi Federico Signorini je potvrdio važnost međunarodne tehničke saradnje kao instrumenta za institucionalni dijalog koji doprinosi izgradnji prosperiteta i mira. Kroz cilj i obim programa je naglašen strateški značaj ovog projekta u širem kontekstu pristupanja EU, te je isti posebno važan u trenutnim okolnostima sveprisutnih geopolitičkih, ekonomskih i finansijskih izazova. Gosp. Florian Hauser iz Generalne Direkcije Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju je istakao da „program predstavlja važan doprinos poboljšanju ekonomskog upravljanja i jačanju institucionalnog okvira na Zapadnom Balkanu. Isti podržava pripremu centralnih banaka Zapadnog Balkana za njihovu integraciju u Evropski sistem centralnih banaka.” Gđa Alexandra Hachmeister, generalna direktorica Njemačke savezne banke, je istakla važnost postizanja održivih rezultata i izgradnje odnosa. Tokom narednih 36 mjeseci, Njemačka savezna banka će, zajedno sa partnerskim centralnim bankama i uz doprinos ECB-a, organizovati intenzivni regionalni program obuka o ključnim pitanjima koja se odnose na centralne banke i superviziju.

Poseban fokus obuke će biti na oblastima borbe protiv pranja novca, bankarske supervizije, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga i finansijske uključenosti, restrukturiranja banaka, komunikacija, financijskih tržišta, informacionih tehnologija, istraživanja monetarne politike, platnih sistema, statistike, EU integracija, politika upravljanja, računovodstva i interne revizije. Osim toga, tri radionice za vođenje politika će biti održane za one koji donose odluke po pitanju platnih sistemima, poslovanja sa gotovinom i upravljanja. Nadalje, osim regionalnih obuka, kroz program će se podržati provedba specifičnih bilateralnih mjera. Njemačka savezna banka, kao koordinator, provodi program u partnerstvu sa Nacionalnom bankom Belgije (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique), Bugarskom nacionalnom bankom (Българска народна банка), Narodnom bankom Češke (Česká národní banka), Centralnom bankom Grčke, Centralnom bankom Španije (Banco de España) Centralnom bankom Francuske (Banque de France), Hrvatskom narodnom bankom, Centralnom bankom Irske, Bankom Italije (Banca d’Italia), Centralnom bankom Litvanije (Lietuvos bankas), Centralnom bankom Luksemburga (Banque centrale du Luxembourg), Nacionalnom bankom Mađarske (Magyar Nemzeti Bank), Centralnom bankom Holandije (De Nederlandsche Bank), Nacionalnom bankom Austrije (Oesterreichische Nationalbank), Narodnom bankom Poljske (Narodowy Bank Polski), Centralnom bankom Portugala (Banco de Portugal), Narodnom bankom Rumunije (Banca Naţională a României), Bankom Slovenije i Narodnom bankom Slovačke (Národná banka Slovenska). Evropska centralna banka će dati doprinos u provedbi projekta.