FBA

Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Hercegovačkom bankom d.d. Mostar u likvidaciji
Ured FBA za informisanje | 16.02.2024

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog likvidatora Hercegovačke banke d.d. Mostar u likvidaciji, donijela je Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Hercegovačkom bankom d.d. Mostar u likvidaciji. Razmatrajući prijedlog likvidatora utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za pokretanje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka definisani odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o stečaju Federacije BiH. Uvažavajući činjenicu da je Banci prilikom pokretanja likvidacionog postupka oduzeta dozvola za rad, utvrđeno je da u konkretnom slučaju nije primjenjiva odredba člana 232. stav (2) Zakona o bankama, koji predviđa obavezu Agencije da uz Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka navede posljedice iz člana 231. Zakona o bankama, obzirom da su navedene posljedice već nastupile samim otvaranjem likvidacionog postupka i oduzimanjem dozvole za rad.

Odluka