FBA

Obavijest o pokretanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH d.d. Sarajevo i privremenoj obustavi izvršenja obaveza plaćanja
Ured FBA za informisanje | 01.03.2022

Kao reakcija na nastale događaje nakon objave sankcija, koje se odnose na kapital i banke povezane sa Ruskom Federacijom, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je poduzela ključne aktivnosti u okviru svojih ovlaštenja definisanih Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o bankama, te dana 01.03.2022. godine donijela Rješenje broj: 04-2-2-653/22 o pokretanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH d.d. Sarajevo i Rješenje broj: 04-2-2-654/22 o privremenoj obustavi izvršenja obaveza plaćanja.

Zaključno sa 01.03.2022. godine finaliziran je model za trajno rješavanje pitanja nastavka redovnog poslovanja Sberbank BH d.d. Sarajevo kroz prijenos vlasništva sa Sberbank Europe AG na domaće društvo ASA Finance d.d. Sarajevo.

Cijeneći mogućnosti date Zakonom o bankama, a na osnovu svih dostupnih i analiziranih opcija, usvojen je plan na osnovu ponude dostavljene od strane ASA Finance d.d. Sarajevo. Usvojeni model osigurava potpunu sigurnost i kontinuitet poslovanja Banke kroz prijenos vlasništva i osiguravanje neophodnih modela jačanja Banke.

Banka će poslovati u okviru bankarske grupacije ASA, a većinski vlasnik Banke će biti domaće društvo ASA Finance d.d. Sarajevo. Omogućavanjem ove transakcije formira se bankarska grupa, koja je po kapitalu i aktivi četvrta po veličini u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U svrhu provedbe svih potrebnih aktivnosti i u skladu sa Zakonom o bankama, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine određuje vrijeme za usklađivanje poslovanja u trajanju od 48 sati, počev od 02.03.2022. godine, od 0 sati i 1 minuta. U periodu trajanja navedenog usklađivanja Banka je dužna obezbjediti neometan pristup mreži bankomata i dostupnost usluga kartičnog poslovanja. Prema procjeni, poslovnice će ostati zatvorene najduže do 04.03.2022. godine do 8:00 sati.

Navedenim odlukama i mjerama Agencije za bankarstvo Fedearcije Bosne i Hercegovine, kao i spremnošću ASA Finance d.d. Sarajevo otklonjeni su svi raniji rizici povezani sa prethodnim vlasnikom Sberbank BH d.d. Sarajevo. Očuvana je stabilnost Banke, te zaštita klijenata i deponenata.

 

Rješenje o pokretanju postupka restrukturiranja nad Sberbank BH d.d. Sarajevo

Rješenje o privremenoj obustavi izvršenja obaveza plaćanja