FBA

Obavijest o prestanku mandata eksternog upravnika u Sberbank BH d.d. Sarajevo
Ured FBA za informisanje | 06.05.2022

Agencija za bankarstvo FBiH obavještava da je mandata eksternog upravnika Sberbank BH d.d. Sarajevo, kao kolektivnog organa, imenovanog Rješenjem Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-1-1-614/22 od 27.02.2022. godine i broj: 03-1-1-614-17/22 od 08.04.2022. godine prestao temeljem odredbe člana 178. stav (1) tačka a) Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/17), istekom roka na koji je imenovan.

Dana 26.04.2022. godine održana je vanredna Skupština dioničara Sberbank BH d.d. Sarajevo na kojoj je uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Federacije BiH (u daljem tekstu: Agencija) usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, kojom je izvršena izmjena naziva Sberbank BH d.d. Sarajevo u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka). Na istoj sjednici Skupštine dioničara, uz prethodnu saglasnost Agencije imenovan je Nadzorni odbor Banke, na mandatni period od 4 godine, počev od 27.04.2022. godine, u slijedećem sastav: Eldin Hadžiselimović, Sead Aganspahić, Samir Redžepović, Ibrahim Fazlić i Arif Brkić.

Nadzorni odbor Banke je konstituisan na sjednici koja je održana 27.04.2022. godine, kada je u skladu sa ovlaštenjima definisanim članom 65. stav (12) Zakona o bankama donio Odluku o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika Uprave i vršilaca dužnosti članova Uprave Banke najduže na period od 90 dana od dana imenovanja, počev od 28.04.2022. godine, u slijedećem sastavu: Edina Vuk, vršilac dužnosti predsjednika Uprave, Enver Lemeš, vršilac dužnosti člana Uprave i Sanja Primorac Brkić, vršilac dužnosti člana Uprave.

Imajući u vidu navedeno, te da je Rješenjem Agencije broj: 03-1-1 614-17/22 definisano da je eksterni upravnik imenovan na rok do imenovanja nadzornog odbora i uprave banke, ovlaštenja eksternog upravnika su prestala imenovanjem članova Nadzornog odbora i Uprave banke u skladu sa odredbom člana 178. stav (1) tačka a) Zakona o bankama, sa danom 27.04.2022. godine.