FBA
NOVOSTI | 24.04.2019

Obavijest o primjeni smjernica ILAAP-a i ICAAP-a u banci

U okviru regulatornih aktivnosti Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) izvršena je dopuna važećih regulatornih zahtjeva u pogledu internog procesu procjene adekvatnosti likvidnosti banke (u daljnjem tekstu: ILAAP) i informisanja, odnosno izvještavanja Agencije o ILAAP-u za potrebe provođenja procesa supervizorskog pregleda i procjene (SREP-a). Navedena aktivnost rezultirala je donošenjem i objavljivanjem Odluke o internom procesu adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene likvidnosti u banci („Službene novine  FBiH“ broj 16/19).

U skladu sa članom 19. stav (1) te Odluke, direktor Agencije je u propisanom roku donio Smjernice o izvještavanju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a u banci, čiji su sastavni dijelovi Izvještaj o primjeni ICAAP-a  i ILAAP-a i prateće Upute za popunjavanje Izvještaja, kao i obrasci koji se odnose na sektorsku i individualnu koncentraciju (u daljnjem tekstu: Smjernice).

Smjernice su objavljene na web stranici Agencije 18.04.2018. godine u okviru rubrike „Novi regulatorni okvir“, zajedno sa predmetnom Odlukom.

Donošenjem Smjernica kompletirani su i detaljno propisani regulatorni zahtjevi u pogledu ILAAP-a, kako bi se pravovremeno i adekvantno pripremile banke za primjenu i izvještavanje o ILAAP-u, koji je jedna od komponenti supervizorske ocjene u okviru SREP-a.