FBA

Obavijest o rezultatima obavljene Kvantitativne studije uticaja - QIS iz segmenta Stuba 2
Ured FBA za informisanje | 10.08.2017

U skladu sa aktivnostima Agencije za bankarstvo FBiH na pripremama za implementaciju Strategije za uvođenje Bazela III, Agencija za bankarstvo FBiH je u proteklom periodu bila angažirana oko pripreme, provođenja i realizacije Kvantitativne studije uticaja – QIS u segmentu Stuba 2. U procesu pripreme QIS-a iz domena Stuba 2 Agencija za bankarstvo FBiH je imala tehničku pomoć Svjetske banke.

Cilj QIS-a bio je sagledavanje efekata uticaja na bankarski sistem uvođenja novog regulatornog okvira u BiH u skladu sa zahtjevima EU vezano za četiri nacrta odluka iz segmenta Stuba 2 (Odluka o upravljanju rizicima u bankama, Odluka o procesu procjene adekvatnosti internog kapitala u bankama, Odluka o velikim izloženostima i Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi).

QIS obuhvata analizu i sagledavanje efekata nacrta novog regulatornog okvira po pitanju zahtjeva za upravljanje rizicima, postupku interne procjene adekvatnosti kapitala u bankama – ICAAP, velikih izloženosti i upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke. Rezultati obavljenog QIS-a za bankarski sistem Federacije Bosne i Hercegovine se nalaze u rubrici Publikacije - Banke pod nazivom sljedeća tri dokumenta:

Rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na nove regulatorne zahtjeve iz Stuba 2 u segmentu upravljanja rizicima i ICAAP-u

Rezultati analize prikupljenih podataka banaka za dio QIS-a koji se odnosi na efekte primjene novog regulatornog okvira iz segmenta velikih izloženosti

Studija kvantitativnog uticaja (QIS) primjene novih regulatornih zahtjeva iz Stuba 2 Bazela III u segmentu kamatnog rizika u bankarskoj knjizi