FBA

Obavještenje o potpisivanju Memoranduma o saradnji
Ured FBA za informisanje | 29.05.2023

 

Obavještenje o potpisivanju Memoranduma o saradnji

Ombudsmen za bankarski sistem u sastavu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Ombudsman za bankarski sistem Republike Srpske u sastavu Agencije za bankarstvo Republike Srpske potpisali su u Banjoj Luci Memorandum o saradnji.

Cilj potpisivanja memoranduma jeste stvaranje neophodnih uslova za saradnju u oblastima promovisanja i zaštite prava i interesa fizičkih lica kao korisnika finansijskih usluga, postupanja po pojedinačnim prigovorima korisnika finansijskih usluga i drugih aktivnosti koje se odnose na zadatke i nadležnosti svake strane potpisnice.

Memorandum obuhvata i ranije dobre prakse institucija potpisnica, te će doprinijeti boljoj saradnji u međusobnom informisanju i pomoći u slučajevima prigovora korisnika finansijskih usluga na rad i postupanje davalaca finansijskih usluga sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, odnosno njihovih organizacionih dijelova na ovim teritorijama, međusobnom informisanju o zakonodavnim aktivnostima entiteta iz oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga i važnim odlukama entitetskih agencija za bankarstvo, zajedničkoj aktivnosti i saradnji u promociji prava korisnika, organizaciji sastanka, konferencija, naučno-stručnih skupova, seminara, radionica i drugih događaja u oblasti promocije i zaštite prava korisnika finansijskih usluga.

Zaštita korisnika finansijskih usluga predstavlja jedan od ključnih sistema za očuvanje zdrave ekonomije i životnog standarda građana, a ova potreba pojačano je naglašena zbog posljedica svjetske ekonomske i finansijske krize i njenog djelovanja na finansijsko stanje privrednih subjekata i građana. Od stepena provođenja aktivnosti i zadataka na zaštiti korisnika finansijskih usluga, u značajnoj mjeri zavisi razvoj ekonomije, finansijska stabilnost i progresivnost bankarskog sistema.