FBA

Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka
(„Službene novine Federacije BiH “, broj: 85/11 )
Ured FBA za informisanje | 11.06.2012

Preuzmite dokument u PDF formatu