FBA

Odluka o stavljanju van snage Odluke o minimumu uslova za izdavanje dozvole za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa filijalama banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj
("Službene novine FBiH", br. 103/18)
Ured FBA za informisanje | 27.12.2018

Preuzmite dokument u PDF formatu