FBA

Odgovor Agencije za bankarstvo Federacije BiH na eventualni rast kamatnih stopa - Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa
Ured FBA za informisanje | 28.09.2022

U cilju adekvatnog i pravovremenog informisanja javnosti o mjerama koje je Agencija za bankarstvo Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Agencija) donijela, a vezano za ublažavanje rizika izazvanog mogućim rastom referentnih kamatnih stopa, inflatornim pritiscima i drugim poremećajima koji mogu imati negativne efekte na tržište BiH, informišemo javnost da je Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH, na sjednici održanoj 28.09.2022. godine, usvojio Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa.

Primarni ciljevi odluke su izbjegavanje naglog rasta kamatnih stopa u Federaciji BiH, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sistema u smislu utjecaja efekata odluke na kvalitet kreditnog portfolija banaka, te postizanje makroekonomske ravnoteže. Usljed povećanog utjecaja kamatnog rizika, a cijeneći institucionalni i regulatorni okvir koji ne omogućava upravljanje inflacijom putem kamatnih stopa i stvarne uzroke inflatornih pritisaka koji se prenose na naše tržište, Agencija je smatrala potrebnim djelovati na moguće negativne efekte na finansijski sistem, korisnike finansijskih usluga i ekonomiju BiH. Imajući u vidu nadzornu i regulatornu funkciju u okviru svojih nadležnosti propisanih Zakonom o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, kao i analizu potencijalnih šokova usljed rasta kamatne stope, ova odluka ima za cilj pravovremeno upravljanje kreditnim rizikom, formiranje dodatnih rezervi za očekivane kreditne gubitke i ublažavanje posljedica potencijalno značajnog porasta iznosa otplate duga. Dodatno, primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva jačanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje. Očekuje se da će donesene mjere Agencije ograničiti postupke banaka koji bi mogli nepovoljno uticati na građane i privredu, te u konačnici i na rast sistemskih rizika.

Odluka predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi primjenjivati za očekivane kreditne gubitke u slučaju značajnijeg rasta kamatnih stopa. Odredbe odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, a što podrazumijeva da banka neće povećati kamatnu stopu iznad nivoa koji se smatra značajnim, ukoliko procijeni da će navedeno povećanje kamatne stope imati utjecaja na kreditnu sposobnost korisnika finansijske usluge, te bi isto dovelo korisnika finansijske usluge u status neizmirenja obaveza. U skladu sa navedenim, banka može takvom korisniku finansijske usluge ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženosti. Također, odluka ima za cilj dodatno stimulisati banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti izmirenja obaveza prema banci.

Potrebno je da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatnom induciranim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika. Na osnovu navedenog, banka će poduzimati mjere za umanjenje kreditnog rizika i posljedice za korisnike kredita. Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova odluka, ekonomski poremećaji, usljed rasta kamatnih stopa, za bankarski sistem Federacije BiH biti će umanjeni, a potencijalne dugoročne štete koje bi nastale kroz rast udjela nekvalitetne aktive u bilansima banaka biti će izbjegnute.

Donesena odluka predstavlja prvu privremenu reakciju na očekivane ekonomske prilike. U skladu sa ranijim iskustvima iz perioda elementarnih nepogoda 2014. godine, pandemije virusnog oboljenja „COVID-19“, Agencija će sprovoditi pojačane supervizorske mjere, naročito u prvom kvartalu 2023. godine, u cilju praćenja primjene i efekata donesene odluke. Agencija iskazuje posebnu spremnost za dodatno djelovanje u skladu sa svojim ciljevima, i u slučaju dodatnih okolnosti koje nisu bile predviđene u momentu donošenja ove odluke, a u svrhu zaštite građana, privrede i stabilnosti finansijskog sistema.