FBA

Odluke, uputstva, smjernice i izvještaji
Ured FBA za informisanje | 09.04.2019

Odluka o izračunavanju kapitala banke

Odluka o izračunavanju kapitala banke ("Službene novine FBiH", broj 81/17)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izračunavanju kapitala banke („Službene novine FBiH“, broj 50/19)

Uputstvo za popunjavanje izvještaja banke o regulatornom kapitalu, kreditnom, operativnom i tržišnom riziku i stopi finansijske poluge

Obavijest iz člana 69. Odluke o izračunavanju kapitala

Izvještaji:

Adekvatnost kapitala
Kreditni rizik
Operativni rizik
Tržišni rizik
Finansijska poluga

Izvještaji u excel formatu:

Kapital
Kreditni rizik
Operativni rizik
Tržišni rizik
Finansijska poluga

Odluka o velikim izloženostima

Odluka

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za velike izloženosti

Izvještaji:

Velike izloženosti

Izvještaji u excel formatu:

Velike izloženosti

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u bankarskoj knjizi

Odluka

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za kamatni rizik u bankarskoj knjizi

Izvještaji:

Kamatni rizik u bakarskoj knjizi

Izvještaji u excel formatu:

Kamatni rizik u bakarskoj knjizi

Odluka o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala u banci

Odluka

Smjernice o izvještavanju Agencije za bankastvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a u banci (Dodatak 1. - Izvještaj o primjeni ICAAP-a, Dodatak 2. - Upute za popunjavanje Izvještaja o primjeni ICAAP-a)
 

Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke

Odluka

Uputstvo o načinu primjene odredbi odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banke koje se odnose na komponente LCR-a
 

Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe

Odluka

Smjernice za procjenu planova oporavka
 

Odluka o upravljanju eksternalizacijom u banci

Odluka

Uputstvo za izvještavanje o upravljanju eksternalizacijom
 

Odluka o upravljanju informacionim sistemom u banci

Odluka

Uputstvo za izvještavanje o upravljanju informacionim sistemima

Smjernice za eksterne revizore za obavljanje revizije informacionog sistema u banci
 

Odluka o upravljanju deviznim rizikom banke

Odluka

Uputstvo za primjenu odluke o upravljanju deviznim rizikom banke

Izvještaji:

Devizna pozicija

Izvještaji u excel formatu:

Devizna pozicija

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite

Odluka

Uputstvo za izračunavanje ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope
 

Odluka o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta

Odluka

Uputstvo za primjenu i izradu izvještaja povjerioca u skladu sa odlukom o uslovima i načinu postupanja banke, mikrokreditne organizacije i lizing društva po prigovoru klijenta

Izvještaji:

Prigovori komitenata

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 103/17)

Odluka o izmjenama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 31/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 103/18)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH“, broj 44/19)

Uputstvo za popunjavanje izvještajnih obrazaca za likvidnosnu pokrivenost

Uputstvo za popunjavanje izvještaja o obimu mjenjačkih poslova, unutrašnjeg i deviznog platnog prometa

Izvještaji:

Izvještaji za likvidnosnu pokrivenost

Odluka o podacima i informacijama koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

Odluka o podacima i informacijama koje banka dostavlja Agenciji za bankarstvo Federacije BiH za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke i bankarske grupe

Uputstvo o načinu sačinjavanja izvještaja koje banka dostavlja za potrebe izrade i ažuriranja plana restrukturiranja banke

Izvještaji u excel formatu:

Izvještajni obrasci

Odluka o internom procesu adekvatnosti kapitala i internom procesu procjene adekvatnosti likvidnosti u banci

Odluka

Smjernice za izvještavanje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine o primjeni ICAAP-a I ILAAP-a u banci

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Odluka o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka

Uputstvo za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive - 05.07.2019.g.